แนวปฏิบัติการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

1.ให้นักเรียนที่เคยสมัครไว้แล้วทุกคนและผู้ที่สมัครใหม่ ม.1, ม. 4 ทุกประเภท เข้ายืนยันสิทธิ์การสมัครสอบ ตรวจสอบข้อมูล กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์
                    วันที่ 3 พ.ค. -12 พ.ค. 2563
                    ใครไม่ยืนยันถือว่าไม่ได้สมัคร

2. นักเรียนที่ต้องการสมัครประเภทดังนี้
     
-1.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
    
- ม.1 นักเรียนมีเงื่อนไขพิเศษ

     - ม.4 นักเรียนมีเงื่อนไขพิเศษ

 
ให้ส่งหลักฐานการสมัครที่โรงเรียนตามวันเวลาดังนี้ จากใบสมัครเดิม
21 มีนาคม 2563 ส่งหลักฐานการสมัคร 3-5 พ.ค. 2563

22 มีนาคม 2563 ส่งหลักฐานการสมัคร 6-7 พ.ค. 2563

23 มีนาคม 2563 ส่งหลักฐานการสมัคร 8-9 พ.ค. 2563

24 มีนาคม 2563 ส่งหลักฐานการสมัคร 10-11 พ.ค. 2563

25 มีนาคม 2563 ส่งหลักฐานการสมัคร  12  พ.ค. 2563

หมายเหตุ :   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้แก่

ตำบลน้ำอ้อม หมู่ 1,2,3,5,7,8,10,11,13,14,15

ตำบลหนองหญ้าลาด หมู่ 1,2,3,4,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครจะระบุในใบสมัครสอบ

3. แจ้งเปลี่ยนแปลง ประเภทนักเรียนมีความสามารถพิเศษ ม.1,ม.4 จากเดิม 21,22 มีนาคม 2563 ส่งหลักฐานการสมัคร วันที่มาสอบคัดเลือก ดังนี้
 
ม. 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 / ม. 4 วันที่ 3 มิถุนายน 2563
4.นักเรียน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ม.4 โรงเรียนทั่วไป ให้ส่งหลักฐานการสมัครในวันที่มาสอบคัดเลือก (ดูประกาศวันสอบหน้าเว็บไซต์ ก.ล.ว.อาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

5. นักเรียนที่สมัครทุกประเภท เข้าตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

พร้อมติดรูปถ่ายนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก

หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครจะระบุในใบสมัครสอบ

 

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก

1.บัตรประจำตัวสอบติดรูปถ่ายนักเรียน/บัตรประจำตัวประชาชน
2.หน้ากากอนามัย
3.ปากกาสีน้ำเงิน
4.เจลแอลกอฮอล์
5.หลักฐานการสมัคร (เฉพาะนักเรียนสมัครประเภทนอกเขตบริการ)

นักเรียนคนใดที่สมัครออนไลน์ไม่ได้ ให้ติดต่อโดยตรง
สอบถามได้โดยตรงที่โรงเรียน
วันที่ 3-12 พ.ค. 2563