รับสมัคร ม.4
#
ประเภทที่เปิดรับสมัคร
วันที่ 3-5 ช/ญ
วันที่ 6-7 ช/ญ
วันที่ 8-9 ช/ญ
วันที่ 10-11 ช/ญ
วันที่ 12 ช/ญ
รวม
1
โรงเรียนเดิมคัดเลือกตามศักยภาพ
0/0 0/0
0/1
0/0
0/0
456
2
โรงเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก
28/79 15/52
22/43
2/2
0/0
247
3
ความสามารถพิเศษ
13/9 8/4
16/0
1/0
0/0
60
4
เงือนไขพิเศษ
0/0 0/0
0/0
0/0
0/0
1

1
 
 
#
จำนวนสมัครรายวัน
129
79
82
5
0
295